پروژه پروژه آقای امانی، سیرجان | مدل ونیز، چوب راش | چهلستون