پروژه آقای سلطانی، قم | مدل پاناما، چوب روسی | چهلستون