پروژه آقای صفری، خرم آباد، مدل گلدانی شیاردار | سال91، چوب توسکا