پروژه پروژه آقای قائنی، سیرجان | مدل پاناما، چوب روسی | چهلستون