پروژه جناب دکتر رزاقی جمکرانی، قم، مدل ونیز، استارتر لوکس