پروژه مسکونی آقای درویش – پاسداران – تهران | چهلستون