قم-بلوار شهید کریمی-بعد از کوی نوزدهم-نرده چهل ستون.

شماره تماس:۰۲۵۳۲۷۰۹۶۷۵   –  ۰۲۵۳۲۹۰۵۶۶۲